NAVIGACIJA

ISTRAŽIVAČKA DELATNOST

ISTRAŽIVAČKA DELATNOST

Naša kompanija "Pheno Geno Roses" uključena je još od osnivanja u nekoliko istraživačkih projekata. Većina tih projekata realizuje se u Holandiji i to uglavnom zbog toga što se tamo nalazi holandski ogranak naše kompanije. Međutim, deo praktičnih testiranja sprovodi se na test poljima u Srbiji, kao što je naše ispitivanje otpornosti ruža na niske temperature. Prethodno navedeno istraživanje je samo mali deo našeg komercijalnog oplemenjivačkog programa.

Naša težnja je da postanemo lider u primeni modernih tehnika i tehnologija, kombinujući ih sa umetnošću oplemenjivanja, kako bismo mogli da stvorimo ruže po svačijem ukusu.

 

GLAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI:

1. RUŽE VISOKIH PERFORMANSI: NOVI PODSTICAJ ZA BAŠTENSKE RUŽE PRIMENOM TEHNIKE MOLEKULARNIH MARKERA (2009 – 2013)

Naša kompanija "Pheno Geno Roses" realizovala je četvorogodišnji TTI projekat, sufinansiran od strane dve trgovačke kompanije specijalizovane za trgovinu baštenskim ružama, "Frank Coenders Rozen" i Regionalnom kooperativom uzgajivača ruža Holandije.

Do danas, oplemenjivanje baštenskih ruža uglavnom se oslanja na klasično oplemenjivanje. Cilj ovog projekta bio je da omogući upotrebu molekularnih markera u oplemenjivanju ove auto-teraploidne biljke, počevši od dve važne osobine kada je reč o rastućem istočnoevropskom tržištu: otpornost na niske temperature i ponovno cvetanje. Zadovoljavajući nivo ovih osobina može se naći u germplazmi kanadskih i istočnoevropskih sorti, dok je otpornost na niske temperature odsutna u zapadnoevropskim sortama.

Pošto je potreba za stvaranjem novih sorti ruža i dalje velika, a malo toga je još uvek poznato kada je reč o genetskom sklopu ove biljke, cilj "Hyper-rose" projekta bio je da pruži uvid u raznovrsnost i različitost baštenskih ruža, da razvije nove metode za određivanje doze alela u tetraploidnim sortama i da razvije nove strategije za stvaranje visoko polimorfnih SSR markera iz sekvenci transkriptoma. Paralelno sa tim, sprovedeno je mapiranje populacije dobijene ukrštanjem evropskih i kanadskih sorti i njihovo potomstvo izloženo je niskim temepraturama u kontrolisanim (hladne komore) i nekontrolisanim (test polja) uslovima.

Svi ovi nalazi omogućili su stvaranje genetičke mape visoke gustine pomoću SSR i SNP markera i detekciju QTL-ova za otpornost na niske temperature. Kao krajnji ishod, predložen je set markera pomoću kojih je moguće razlikovati osetljive od otpornih sorti na niske temperature u ranom stadijumu razvoja biljke (faza nekoliko listova), što će značajno skratiti period testiranja sorte (čija dužina pre svega zavisi od klime), a time i sam proces oplemenjivanja.

Ovi rezultati doprineće boljem položaju naše kompanije na tržištu i, takođe, omogućiće da se probijemo na ona tržišta u kojima je kultura kupovine i gajenja ruža slabo zastupljena.

Ovaj projekat sproveden je na Univerzitetu u Vageningenu, na Departmanu za oplemenjivanje bilja, uz učešće dr Renea Smuldersa i dr Pola Arensa, kao i našeg menadžera dr Mirjane Vukosavljev Olujić, koja je na ovom projektu odbranila svoju doktorsku tezu.

 

2. PROJEKAT POLIPLOIDNOSTI 2: GENETIČKA ANALIZA TOKA PODATAKA ZA POLIPLOIDNE USEVE (POČETAK 2013)

"Pheno Geno Roses " je mali partner mnogo širem projektu koji se sprovodi na Univerzitetu u Vageningenu sa još 10 oplemenjivačkih kompanija iz Holandije, koje koriste poliploide u svojim oplemenjivačkim programima.

Kada je reč o diploidnim kulturama, postignut je značajan napredak u razvoju tehnike molekularnih markera. Međutim, ako posmatramo poliploidne kulture, videćemo da postoji nedostatak adekvatnih markera, koji omogućavaju brži i ekonomičniji proces oplemenjivanja. Cilj ovog projekta je razvoj kako metoda, tako i softvera za genetičku analizu poliploidnih kultura. Za našu kompaniju bilo bi veoma zanimljivo videti postoje li sličnosti između naših ruža, ruža za rezani cvet i drugih poliploidnih kultura.

 

3. POSPEŠIVANJE KLIJAVOSTI SEMENA HIBRIDNIH VARIJETETA RUŽA

Cilj ove studije bio je da se uvide uzroci niske klijavosti semena ruža. Ružino seme podložno je dvama tipovima dormantnosti semena (fizičkom i fiziološkom), zbog tvrde semenjače i fizioloških barijera unutar samog semena, što značajno umanjuje klijavost. Osim navedenog, loš kvalitet semena takođe može biti uzrok slabe klijavosti. Kako bi se poboljšala klijavost semena ruža, dormantnost mora da se razbije, a da se pritom zadrži visok kvalitet semena. Iz tog razloga, sprovedeno je pet različitih eksperimenata koji su pokazali najbolje načine za tretman semena sorti ruža. Deo ovog istraživanja sproveden je u HAS Den Bošu u Holandiji, na čelu sa inženjerom Markom Vuvom i magistrom Džasperom den Bestenom. Osim njih, u ovoj studiji učestvovali su i drugi istraživači.

 

4. UPOTREBA RUŽINIH ŠIPAKA I LATICA U ISHRANI LJUDI

Naša kompanija započela je 2015. godine projekat u saradnji sa Frankom Kondersom, odgajivačem ruža u Holandiji. Cilj ove studije jeste da identifikuje sorte ruža čije su latice ili šipci pogodni za ljudsku ishranu.

Iako se smatra za dekorativnu vrstu, ruža se može koristiti i u ishrani ljudi, pre svega zato što sadrži velike količine hranljivih materija. Ovo se naročito odnosi na plodove ruža koji sadrže visok nivo antioksidanata i vitamina C. Osim toga, hemijski sastav ružinih latica (vitamini, antioksidanti, fenoli, karotenoidi itd.) kandiduje ih za novi potencijalni izvor zdrave hrane. Do danas, ružine latice se uglavnom upotrebljavaju u vinima i konditorskim proizvodima, a njihova upotreba kao sastojka salata još uvek nije široko rasprostranjena. Takođe, još uvek se uglavnom sorte divljih ruža koriste kao sirovina za preradu. Ovo je trend koji mi želimo da promenimo tako što ćemo dokazati značaj kulturnih sorti ruža. U toku ovog opsežnog istraživanja ispitaćemo približno 340 sorti gajenih ruža.

Cilj ovog projekta je da pronađe koje sorte su vredne pažnje u pogledu nutritivne vrednosti (biohemijski aspekt), koje su najprikladnije za ljudsku ishranu (miris i ukus), koji roditelji su dobri donori poželjnih karakteristika u pogledu nutritivne vrednosti, kao i da otkrije alate koji će omogućiti primenu MAB (QTL-ova).

Rezultati ove studije otvoriće nam nove mogućnosti na tržištu. Podaci koje ćemo prikupiti poslužiće nam kao osnov za odabir onih roditeljskih parova koji pokazuju najveći potencijal kada je reč o upotrebi ruža za ishranu. Pošto ovako opsežna studija nikada ranije nije sprovedena i pošto smo mi, zasad, jedina kompanija koja se bavi oplemenjivanjem ruža sa namerom da se one koriste u ljudskoj ishrani, ovaj projekat nam otvara široke mogućnosti na tržištu.

Prve sorte iz kolekcije Jestivih ruža predstavili smo na leto 2018. godine a u planu je da se ostale sorte uvode u predstojećem periodu.

 

5. RAZVOJ BAZE PODATAKA I SOFTVERA ZA OPLEMENJIVANJE

Ovaj projekat se fokusira na stvaranje baze podataka koja u sebi sadrži sve važne informacije koje se tiču procesa oplemenjivanja i pomoću kojih se povećava uspešnost realizacije zadatih ciljeva. Ona pokriva sve važne oplemenjivačke projekte (od oprašivanja do selekcije komercijalnih sorti) i ima za cilj pohranjivanje podataka, korišćenje algoritamskih šema pri planiranju različitih projekata, kao i pružanje preglednosti rezultata oplemenjivanja u različitim izveštajima.